Skip to content

Arbetsmiljöpolicy

Inom BSA Brand & Säkerhet bedriver vi brandskyddsinstallationer och därmed förenlig verksamhet. Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker och vi uppfyller de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i BSA Brand & Säkerhet ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen och samtliga medarbetare ges möjlighet till påverkan av den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för arbetsmiljöfrågor och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på individen att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot arbetsmiljön och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.