Vad är SBA? En snabb genomgång

Vad är SBA? Vad betyder SBA? Och är det något man behöver bry sig om? Systematiskt brandskyddsarbete även kallat SBA. Det är en skyldighet enligt ”Lagen om Skydd mot Olyckor” och reglerar vilket ansvar företag och räddningstjänst har.

Vi kommer i den här artikeln att gå igenom de vanligaste frågorna. Självklart kommer vi även att gå igenom lite kort om dokumentation, checklistor och annat som är en del av det Systematiska Brandskyddsarbetet. Om du har frågor eller önskar få hjälp med ditt SBA, så är du självklart varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi finns här för att hjälpa dig och lösa dina utmaningar inom ditt brandskydd.

Ansvar

Lag (2003:778) även kallad ”Lagen om skydd mot olyckor” är den som styr ansvaret.

Företag

Som ägare till en fastighet där verksamhet bedrivs eller företagare som hyr lokaler har du ett ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand, förhindra och/eller begränsa skador till följd av en brand.
Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär som att skaffa utrustning för brandsläckning och av organisatorisk karaktär som utbildning och information. För att uppfylla detta ansvar så behövs ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. I detta ansvar ingår även i att detta arbete dokumenteras.

Privatpersoner

Som privatperson är man inte bunden att bedriva ett SBA-arbete. Det brukar i de flesta fall räcka med att ha någon form av brandsläckare i sin bostad, pulversläckare är det vanligaste alternativet. Brandvarnare är ett bra komplement och första advent är den stora batteribytardagen i ens brandvarnare.

Brandsläckaren bör även kontrolleras minst en gång per år för att säkerställa dess funktion. Detta görs enklast hos ett brandskyddsföretag mot en mindre kostnad.
Man har alltid ett egenansvar oavsett hur ens boendeform ser ut, men hemmets brandskydd behöver man dock inte dokumentation över (även om det ar bra att ha).

Räddningstjänst

Lagen om Skydd mot Olyckor ersätter räddningstjänstlagen som tidigare innebar att ansvaret för det systematiska brandskyddsansvaret låg på respektive räddningstjänst i varje region och inte på verksamhetsutövarna. Detta ändrades 2003, bl.a. efter diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg 1998 där 62 ungdomar omkom.
Räddningstjänsten antog därefter en mer kontrollerande position och skapade en så kallad Tillsynsmyndighet som årligen gör tillsyn på brandskyddet i diverse verksamheter runt om i Sverige.

Dokumentation

Utdrag från SRVFS 2004:3 Allmänna Råd och Kommentarer:

”För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

I fråga om enklare byggnader eller anläggningar, med låg brandrisk och en verksamhet som inte ställer särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder samt där tillräcklig information och kunskap kan upprätthållas på annat sätt, behöver skriftlig dokumentation inte upprättas.
Det systematiska brandskyddsarbetet bör kunna kommuniceras med dem som berörs av det.

Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker. Dokumentationen bör om möjligt förvaras där den berörda verksamheten bedrivs och den bör finnas tillgänglig vid tillsyn. Den bör uppdateras regelbundet och vid behov.”

Dokumentationen kan användas som underlag för den skriftliga redogörelse för brandskyddet som ska lämnas till kommunen enligt 2 kap. 3§ Lagen om skydd mot olyckor.

Checklistor

En checklista är ett verktyg som ofta används för att minimera fel och misstag genom att kompensera för människans begränsade minne och uppmärksamhet, vilket är mycket användbart for SBA-arbete. Själva ordet checklista finns med i svenska språket sedan 1959

Egenkontroller

För att underlätta de kontroller som ska göras kan man upprätta checklistor i pappersform eller digitalt där varje punkt i brandskyddet regelbundet ses över.
I dessa checklistor kontrollerar man till exempel att regelbundet underhåll gjorts på brandskyddet.

SBA metoden

Beroende på storlek av verksamhet/fastighet finns det flera nivåer att välja mellan – Litet, Mellan, och Stort SBA-arbete.
För att skapa ett medvetande kring verksamhetens brandskydd och få fler att ta ansvar utser ansvarig i verksamheten olika personer som ansvarar för olika delar eller flera delar av projektet. Tillsammans bildar dessa personer sen en arbetsgrupp som jobbar med SBA tillsammans.

Vi kommer nu lite kort kika närmare på dessa olika delar och förklara vad dem innebär.

Brandskyddspolicy

En brandskyddspolicy är grunden för företaget/verksamhetens SBA-arbete och upprättas av ledningen. Här tydliggörs även hur man ska jobba med sitt eget brandskydd och vilken nivå man vill bedriva arbete på. Det är av yttersta vikt att denna policy speglar den verksamhet man bedriver. Det går även att välja om företaget/verksamhetens brandskyddspolicy ska ingå i en befintlig säkerhetspolicy eller vara en egen policy.

Brandskyddsorganisation

Inom varje verksamhet ska det alltid finnas en brandskyddsansvarig som ansvarar för att samordna, planera och följa upp det systematiska brandskyddsarbetet. Beroende på verksamhetens behov kan det finnas fler personer med olika funktioner som ingår i brandskyddsorganisationen. Det mest vanliga är att det även finns brandskyddsombud som sköter ronderingar av brandskyddet medan exempelvis ytterligare anställda ansvarar för rutiner kring utrymning och återsamlingsplats.

Utbildningsplaner

De som ingår i brandskyddsorganisationen måste ha rätt kunskap att kunna bedriva ett SBA-arbete.
Det kan vara kunskaper om utrymning, brandfarlig vara eller hur en brandsläckare fungerar och var de finns i verksamheten.

Detta säkerställs med en utbildningsplan för brandskyddsorganisationen med givna intervaller.

Brandskyddsregler

Regler utformas för arbetsplatsen/lokalerna gällande till exempel heta arbeten, renhållning, rökning eller vilka dörrar som ska hållas stängda för att bibehålla brandsektionering.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning beskriver verksamheten och/eller fastigheten samt dess lokaler. Den ligger ofta till grund för exempelvis bygglov hos kommunen och ska lämnas in tillsammans med detaljplanen över förändringen alt. ombyggnationen. Det är den som ligger som grund för brandskyddsprojekteringen och blir en del av brandskyddsdokumentationen. Den tas i de flesta fall fram av en brandingenjör som besitter de kunskaperna som krävs för att i detalj gå igenom byggnadens behov av brandförebyggande åtgärder samt ev. kravbilder.
När en byggnad ändrar verksamhet eller liknande ska en ny/uppdaterad brandskyddsdokumentation tas fram. Detta för att säkerställa att man har det skydd som krävs.

Drift & underhållsinstruktioner

Det mesta inom brandskydd måste underhållas. Regelverk och rekommendationer styr hur ofta och i vilken utsträckning det ska göras. SBF har till exempel regler på hur sprinkler och brandlarm ska underhållas. Branschorgan och tillverkare har rekommendationer hur till exempel rökluckor och brandsläckare ska underhållas för att säkra tillförlitlighet.

Kontrollsystem

Kontrollsystemet syftar till att hålla det systematiska brandskyddsarbetet på bra nivå kvalitetsmässigt.
Givetvis ska detta årligen följas upp och revideras om så krävs.

Dokumentation

Här kan man välja mellan att dokumentera i en pärm eller digitalt. Det finns fördelar och nackdelar med båda lösningar. Det viktigaste är självklart att SBA-dokumentationen finns lätt tillgänglig och kopior finns i säkert förvar.

Uppföljning

Uppföljning är när man tillsammans går igenom och utvärderar utfallet av verksamhetens SBA-arbete. Här samlas man och tillsammans kollar på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Sammanfattning

Nu har vi gått igenom de olika delarna i SBA-arbetet. Man blir inte en expert på SBA-arbete över en dag utan ett SBA är något man måste jobba med kontinuerligt över tid för att lära sig, därav Systematiskt Brandskyddsarbete. Det är även här vi kommer in i bilden. Med vår mångåriga erfarenhet av brandskydd och Systematiskt Brandskyddsarbete finns vi här för er och bistår gärna er hjälp med att komma igång med ert SBA-arbete.

Ta kontakt med oss redan idag så bokar vi tillsammans in ett möte, där vi tillsammans går igenom era behov, krav och vilket som är den bästa lösning för er.