Skip to content

Kvalitetspolicy

BSA Brand & Säkerhet skall alltid erbjuda våra kunder en produkt och en relation som tillfredsställer kundens behov och förväntningar. Vi betraktar kvalitet som ett effektivt sätt att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader. Vi arbetar långsiktigt med att utvärdera och utveckla vårt kvalitetsledningssystem. Varje anställd informeras och utbildas kontinuerligt och är ansvarig för att hans/hennes arbete blir utfört med en god kvalitet, stort engagemang och i rätt tid. Våra produkter skall minst uppfylla legala säkerhets- och miljökrav enligt gällande normer.

Krav:Kvalitetssystemet tolkar, tillgodoser i likhet med dom krav som ställs i standarden enligt SS-EN ISO 9001 samt lagar, förordningar och Myndighetskrav.
Ständig förbättring:Vi arbetar mot en ständig förbättring och kvalitetsökning, som skall leda till en ökad kundtillfredsställelse.
Övergripande och detaljerade mål:Kvalitetsmålen är fastställda av företagsledningen och följs upp kontinuerligt. Målen hjälper BSA Brand & Säkerhet att uppfylla våra kunders behov, krav och förväntningar.
Information och utbildning:Genom information och utbildning utvecklas våra medarbetare kontinuerligt i sin roll som anställd inom BSA Brand & Säkerhet.
Kvalitetsredovisning:Vi redovisar öppet våran kvalitetspolicy