Skip to content

Miljöpolicy

Grundstommen i BSA Brand & Säkerhet affärsidé och i utvecklingen mot ett kretsloppstänkande är att erbjuda lösningar för våra kunder som medför ständiga förbättringar samt en hållbar utveckling för kommande generationer och miljö. Därför har vi fastställt följande punkter:

Krav:Miljösystemet tolkar, tillgodoser i likhet med dom krav som ställs i standarden enligt SS-EN ISO 14001.
Ständig förbättring:Vi arbetar mot en ständig förbättring för att minska miljöbelastningen och skall systematiskt förebygga miljöföroreningar i våra processer.
Övergripande och detaljerade mål:Miljömålet är fastställt av företagsledningen och följs upp kontinuerligt. Målet hjälper BSA Brand & Säkerhet att ytterligare öka bolagets kretsloppstänkande.
Information och utbildning:Genom information och interna samt externa utbildningar utvecklas våra medarbetare kontinuerligt och tar ansvar för miljön.
Miljöredovisning:Vi redovisar öppet vår miljöpolicy och hur vi arbetar för en hållbar miljöpåverkan.