Skip to content

Brandsläckare

Vi på BSA Brand & Säkerhet hjälper dagligen fastighetsägare både stora som små med placering, installation och underhåll / service av brandsläckare. Med vår mångåriga erfarenhet och kompetens inom brandskydd är vi ett tryggt val.

Service av brandsläckare

Olika typer av handbrandsläckare har olika krav på service och intervall mellan verkstadsgenomgångarna. Vi genomför service enligt svensk standard SS 3656 där det anges att det bör ske en gång per år. Årligt underhåll kompletteras sen med verkstadsgenomgång. För vätskebaserat släckmedel är det vart femte år medan för pulver & koldioxidsläckare är det vart tionde år.

Fettbrandsläckare

På grund av den höga temperaturen som utvecklas vid bränder i matolja så är det förenat med fara att använda vatten för att släcka en fettbrand. Fettbrandsläckare är ett alternativ som är specifikt framtaget för bränder i matfett. Fettbrandsläckare lämpar sig framför allt i restaurangkök med sitt specialanpassade munstycke som motverkar stänk vid släckningsarbetet.

Lithiumsläckare

Lithiumsläckare är en speciell typ av brandsläckare som är framtagen för att släcka bränder i lithiumbatterier. Efterfrågan på lithiumsläckare har stadigt ökat i takt med att användningen av lithiumbatterier blivit allt vanligare i samhället. Lithiumbatterier finns i allt från mobiltelefoner till airboards med mera. Vid en brand i ett eller flera lithiumbatterier räknas varje sekund då situationen snabbt blir kritisk. Förutom själva branden så frigörs även livsfarliga ämnen från batterierna och det kombinerat med batteriets höga energitäthet kan leda till en explosion.

Koldioxid- /kolsyresläckare

Koldioxid- och kolsyresläckare är två olika ord för samma typ av släckare. Dessa brandsläckare använder sig av gasen koldioxid för att släcka bränder. Koldioxidsläckaren släcker genom att förtränga syret och smutsar inte ner på samma sätt som till exempel en pulversläckare. Koldioxid leder ej ström vilket gör den lämplig för mindre elektrisk utrustning samt kök.

Pulversläckare

Pulversläckare är det släckmedel som har bäst kapacitet per kilo släckmedel. Detta är en bidragande orsak till att pulver oftast är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare. Något man bör vara medveten om är att pulver smutsar ner betydligt mer än många andra släckmedel. Det beror på att pulvret är så pass finfördelat att det väldigt lätt tränger in i olika utrymmen vid användning. Pulver leder inte ström vilket möjliggör släckning av bränder i/nära elektroniska apparater.

Vattensläckare

Vattensläckare lämpar sig i sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara en klass A-brand, och där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse. Vattensläckare lämpar sig för trä, tyg och andra liknande material.